Adatkezelési szabályok

Az adatkezelési tájékoztató célja

A Citovar Kft. Kft. (213 Tököl,Dobó Katica u. 52., a továbbiakban, szolgáltató, adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Citovar Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetőek a http://www.citovar.hu/adatkezelesi-szabalyok/ címen.

A Citovar Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Citovar Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Citovar Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Citovar Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, az alábbi elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Citovar Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

Név: Citovar Kft.

Székhely: 2316 Tököl, Dobó Katica u. 52.

Cégjegyzékszám: 13 09 082561

A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság Cégbírósága

Adószám: 11865009-2-13

Telefonszám: +36 20 44 23 004

E-mail: info@citovar.hu

Az adatfeldolgozó adatai

Név: Citovar Kft.

Székhely: 2316 Tököl, Dobó Katica u. 52.

Cégjegyzékszám: 13 09 082561

A bejegyző bíróság megnevezése: Pest Megyei Bíróság Cégbírósága

Adószám: 11865009-2-13

Telefonszám: +36 20 44 23 004

E-mail: info@citovar.hu

A kezelt személyes adatok köre

Regisztrációs során megadandó személyes adatok

Regisztrációs adatok:

 • Kapcsolattartó neve
 • E-mail címe
 • Telefonszáma

Számlázási adatok:

 • Számlázási név
 • Ország
 • Irányítószám
 • Település
 • Cím

Technikai adatok

A Citovar Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás),
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége),
 • változatlansága igazolható (adatintegritás).
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Citovar Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Citovar Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. A Citovar Kft. az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult,
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét,
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

Cookie-k (Sütik)

A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről,
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket,
 • megkönnyítik a weboldal használatát,
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a cronmail.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az Citovar Kft. weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával  információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

Online rendeléshez kapcsolódó adatok

Az online rendelés során a megrendelő kiválasztja a megfelelő szolgáltatást, majd azt bankkártyával fizeti ki.

A CronMail rendszer semmilyen bankkártya adatot nem tárol.

A rendelés esetén a rendszer elmenti a

 • kiválasztott szolgáltatást,
 • a fizetés idejét,
 • a banki tranzakció azonosítóját

Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Online ügyintézés során a rendszer egyértelműen azonosítja a partnert, mert ez a felület a rendszerbe való belépés után érhető el. További adatok megadására nincs szükség.

Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A Citovar.hu rendszerben nincs hírlevélre való feliratkozás lehetősége, nem küld marketing célú hírleveleket. E-mailek csak a regisztrált ügyfeleknek küldünk a melyek a rendszerüzemeltetésre (karbantartás, hibaelhárítás stb.) vonatkoznak. Ezek a levelek a regisztráció során megadott e-mail címre lesznek kiküldve.

Kezelt adatok:

A kezelt adatok köre:

Tárolt adat: Szükségessége:
Kapcsolattartó neve kapcsolatfelvételhez szükséges
E-mail címe kapcsolatfelvételhez szükséges
Telefonszáma kapcsolatfelvételhez szükséges
Számlázási név számlázáshoz szükséges
Ország számlázáshoz szükséges
Irányítószám számlázáshoz szükséges
Település számlázáshoz szükséges
Cím számlázáshoz szükséges

Az adatkezelés jogalapja:

A Citovar Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Citovar Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.),
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.),
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.),
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.),
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a következő időtartamig történik:

 • Amíg a felhasználói fiók aktív, azaz a szolgáltatást folyamatosan igénybe veszi, egyenlege pozitív értéket mutat, vagy érvénye nem jár le,
 • Ha a felhasználói fiók egy éven keresztül inaktív, azaz az egyenlege 0 vagy érvénye lejárt,
 • Amíg Ön a fiókját nem törli

Az adatkezelési idő lejárta után személyes adatait fizikailag törli a rendszer.

Az adatok fizikai tárolási helyei:

A tárhelyszolgáltató cég adatai:

Név:                 Giganet Internet Szolgáltató Kft.

Székhely:           4400 Nyíregyháza, Vasvári Pál u. 1. fsz.

Telefonszám:      +36 42 512 000

Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre:

A kezelt adatokhoz harmadik fél nem férhet hozzá.

Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

Tájékoztatáshoz való jog

A Citovar Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van. Jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama,
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • az adatforrásokra vonatkozó információ,
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Citovar Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Citovar Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából,
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából,
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján,
 • vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez kapcsolódnak

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Citovar Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését,
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez
 • vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név:                 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:           1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím:   1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:             0613911400

Fax:                  0613911410

E-mail:              ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:             http://www.naih.hu

Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Citovar Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Roulette kerék játék szabályzata

A Roulette kerék játék szabályai, részvételi valamint felhasználási feltételei és a nyeremény beváltásának feltételei:

 1. A játékban résztvevők vállalják, hogy automatikusan feliratkoznak hírlevelünkre, melyen keresztül ajánlatokat, kedvezményeket és blog híreket osztunk me. Az Adatvédelemről fentebb tájékozódhat részletesebben.
 2. A játékos részvételével kijelenti, hogy tudomásul vette és elfogadja a játékszabályzatot valamint az adatvédelmi nyilatkozatban foglalt részleteket az adatkezelésről.
 3. A Játékban kizárólag az vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:
  • Magyarországon bejelentett állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkezik és 18. életévét betöltött természetes személy és
  • a játék időtartama alatt a Játékszabályzatnak megfelelő módon regisztrál a Játékba.

4. A játék időtartama és menete:

A Játék 2021. január 31 12:00-tól visszavonásig érvényes.

A Szervező a Játék során a www.citovar.hu oldalon a fent megjelölt időtartamon belül egy Applikációt helyez el. A Játékos feladata a regisztráció ( Keresztnevének és e-mail címének megadása), valamint szerencseszámának megadása után megforgatni a roulette kereket.

A “Pörgessen” ikon megnyomását követően a virtuális roulette kerék forogni kezd. A virtuális szerencsekerék megforgatásával vásárlási utalvány kupon nyerhető meg.

5. A “Roulette kerék” játékban a játékosok által a pörgetéssel megnyerhető kupon formájában nyílik esély a nyerésre.

6. A Játékos a játék ideje alatt, minden nap 1x pörgethet.

7. A Játékos a nyereményről a Játék során megadott e-mail címre kap értesítést.

8. A Játékos vállalja, hogy kizárólag csak a saját nevében játszik és érvényes és rendszeresen olvasott e-mail címet adnak meg a játék során.

9. A nyeremény kizárólag regisztrált felhasználók esetében váltható meg, vásárláskor az e-mailben kapott kuponkód megadása esetén.

10. A nyeremény felhasználható a nyeremény megnyerésétől számított 1 éven belül! Egy év után a nyereményre a Játékos nem jogosult.

11. A nyeremény más akcióval vagy kuponnal nem összevonható.

12. A nyeremény készpénzre nem váltható.

13 A Szervező nem vállal felelősséget:

Játékos hibás regisztrációjáért

nem megfelelő a hálózat lefedettsége, vagy a Játékos e-mail címe bármely egy ok miatt nem elérhető,

a Játékos e-mail fiókja megtelt és nem tud további üzenetek fogadására,

az internetszolgáltatón, illetve az e-mailt kézbesítő harmadik félen kívül álló okból kifolyólag nem tudjuk kézbesíteni a Játékos számára az üzenetet.

A lehetséges nyeremény:

2000 Ft-os vásárlási kupon