Általános Szerződési Feltételek

ÁSZF

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a Citovar Kft. Webáruház ( továbbiakban Webáruház( használatának feltételeit az alábbiak szerint:

A Webáruház címe: www.citovar.hu

Üzemeltetői adatok:

Cégnév: Citovar Kft.

Székhely: 2316 Tököl, Dobó Katica u. 52.

Adószám: 11865009-2-13 

Cégjegyzékszám: 13-09-082561

Számlaszám (Budapest Bank): 10103850-12433700-01005004

E-mail cím: info@citovar.hu

Telefonszám: + 36 20 44 23 004 , + 36 30 725 00 00

Ügyvezető: Pallagi Zoltán

Az általános szerződési feltételek elfogadása:

 1. A regisztráció során a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
 2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

A citovar.hu Webáruházban eladásra kínált termékek képezik a Szolgáltató és az Ügyfél közötti szerződés tárgyát. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságait és jellemzőit a konkrét termék leírásában találja meg részetesen. A vásárolni kívánt termékek tulajdonságairól és jellemzőiről rendelés előtt tájékozódhat a Webáruházban megadott információk segítségével. 

Kérjük, hogy a termékleírásokat figyelmesen olvassák el, hogy pontosan azt a terméket rendelhessék, melyre szükségük van. Adott termékek használata veszélyeket rejthet magában, így a termékleírások ebben a tekintetben is segítséget nyújthatnak.

A feltüntetett képek helyenként illusztrációk, a megrendelt terméktől esetenkét eltérhetnek.

A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett bruttó ár. 

Vásárlás Webáruházunkban

A Webáruházban megtekintett termékekre megrendeléseit leadhatja honlapunkon keresztül, e-mailben küldött levélben, illetve telefonon.

A vásárlás regisztráció és nélkül és regisztrációval is végezhető. A regisztráció nélküli, ún. vendégfiókos vásárlás és a regisztrált tagok vásárlási tranzakcióit ugyanolyan gondossággal kezeljük, minden megrendelés után telefonos kapcsolatfelvételre kerül sor a részletek tisztázása végett.

A vendégfiókos vásárlás egyetlen hátránya, hogy míg a regisztrált felhasználók szállítási és számlázási adataikat a regisztrációkor megadják, addig a vendég vásárlók minden egyes alkalommal meg kell, hogy adják szállítási és számlázási címüket, valamint minden, a rendeléshez szükséges egyéb adatukat.

A regisztrált vásárlók a regisztráció során ezeket megadják és adatbázisunkba mentik, így belépés után egyértelműen azonosíthatók.

Regisztráció esetén a szállítási és számlázási adatok megadására kerül sor. Megrendelő megrendelés elküldésével a Citovar Kft. Ügyfelévé válik. A kiválasztott termékek a “Kosárba” kerülnek. Megrendelés elküldése előtt itt ellenőrizheti, illetve módosíthatja vásárlását. Végül ellenőrizze a megadott adatokat és kattintson a “Megrendelem most” gombra. A megrendelés elküldésekor rendszerünk automatikusan visszaigazolja megrendelését az Ön által megadott e-mail címen, melyben Ön ellenőrizheti annak részleteit. Megrendelését a visszaigazolásban szereplő rendelésszámon tartjuk nyilván. 

Amennyiben ez a visszaigazolás nem érkezik meg e-mail címére, akkor valami probléma okán rendelése nem jutott el hozzánk.

Rendelésének elindítása előtt normál esetben személyesen már nem vesszük fel Önnel a kapcsolatot! A megrendelt termékek kiszállításáról a lehető leghamarabb, de maximum 5 munkanapon belül gondskodunk! Előfordulhatnak hiánycikkek, ez esetben tájékoztatjuk a Vevőt a várható szállítási időről.

Szerződésünk, ráutaló magatartással, az általunk küldött visszaigazolással jön létre.

A termékek kiszállítását a Magyar Posta Zrt. végzi. A kézbesítés munkanapokon 8:00-18:00 óra között történik. A kézbesítésről általában sms értesítőt küld a Magyar Posta, sikertelen kézbesítés esetén a helyi postahivatalban 10 napig átvehető a csomag.

Személyes átvétel

Telephelyünkön előre egyeztetett időpontban. 2310 Tököl, Dobó Katica u. 52.

A megrendelés lemondásának módja és feltételei

Megrendelését bármikor megváltoztathatja. Ez esetben hívja a 06-20/44-23-004-es telefonszámot, vagy írjon: info@citovar.hu Hivatkozásul kérjük, a visszaigazoló e-mailben szereplő megrendelési számot megadni szíveskedjen.

Elállás a megrendeléstől

 1.     A Fogyasztó és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (rendelet) alapján termék adásvétele esetén úgynevezett elállási jog, illetve szolgáltatás nyújtása esetén felmondási jog illeti meg a Fogyasztónak minősülő Ügyfelet internetes vagy telefonos megrendelés esetén. Ez alapján a Fogyasztónak minősülő Ügyfél (a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy) az ÁSZF alapján létrejött szerződéstől (amennyiben nem esik egybe: a termék átvételétől/üzembe helyezésétől) tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat, illetve a szerződést indokolás nélkül felmondhatja. 

2.     A Fogyasztó elállási-, illetve felmondási jogát

 1. az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

3.     A Fogyasztó az elállási- vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

4.  Az elállási jogot és a felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát a fent hivatkozott határidő lejárta előtt elküldi.

5.  Ha a Fogyasztó eláll, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Szolgáltatónak vagy a Szolgáltató által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Fogyasztó viseli.

6. A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. 

7. A Felek megállapodnak, illetve a Fogyasztó kifejezetten beleegyezik, hogy a Szolgáltató a Fogyasztó valamennyi ellenszolgáltatást az elállástól ill. felmondástól számított tudomásszerzéstől számított 14 napon belül, a Fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza, kivéve, ha a Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli. Utalvánnyal történő vásárlás esetén – fentebbiekre figyelemmel – a vételár azon részét, amelyet utalvánnyal fizettek meg, új utalvány kibocsátásával téríti vissza a Szolgáltató.

8.     Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja a Fogyasztó számára visszafizetendő összeget, amíg a Fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy a terméket visszaküldte. 

9.     A Fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási- és felmondási jogot

a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem befolyásolható, az elállásra és felmondási jog gyakorlására nyitva álló határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a Szolgáltató által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

h) olyan Szolgáltatói szerződés esetében, amelynél a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; az aktiváló kódot felhasználta;

j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási vagy felmondási jogát.

Szállítással kapcsolatos költségek az egész országban:

A szállítási (utánvételi/postai) költségek a megrendelt áru mennyiségétől/súlyától függenek. A szállítási költségeket mindig, minden esetben egyeztetjük Önnel emailben, vagy telefonon.

Utánvétes csomag esetén 75 000 Ft feletti, egyösszegű megrendelés esetén szállítási költséget nem számítunk fel.

Átutalásos csomag esetén 50,000,- Ft feletti, egyösszegű megrendelés esetén szállítási költséget nem számítunk fel.

Ha a csomag nem éri el a fenti összeget, súly alapján fizetendő szállítási díjak utánvétes vásárlás esetén:

 • 0-1.000gr : 1,300,- Ft
 • 1.001-5.000 gr: 1,700,- Ft
 • 5.001-10.000 gr: 1,990,- Ft
 • 10.001-15.000 gr: 2,100,- Ft
 • 15.001-20.000 gr: 2,300,- Ft
 • 20.001-25.000 gr: 2,500,- Ft
 • 25.001-30.000 gr: 2,800,- Ft

Ha a csomag nem éri el a fenti összeget, súly alapján fizetendő szállítási díjak átutalásos vásárlás esetén:

 • 0-1.000gr : 990,- Ft
 • 1.001-5.000 gr: 1,500,- Ft
 • 5.001-10.000 gr: 1,800,- Ft
 • 10.001-15.000 gr: 2,000,- Ft
 • 15.001-20.000 gr: 2,200,- Ft
 • 20.001-25.000 gr: 2,300,- Ft
 • 25.001-30.000 gr: 2,500,- Ft

A fenti összegek esetében kivételt képez a 30 kg feletti csomag, melyre minden esetben szállítási költséget számítunk fel.

 • 30 kg felett, utánvéttel: 3000 Ft
 • 30 kg felett, átutalással: 2700 Ft
 • 60 kg felett, utánvéttel: 6000 Ft
 • 60 kg felett, átutalással: 5400 Ft
 • 90 kg felett, utánvéttel: 9000 Ft
 • 90 kg felett, átutalással: 8100 Ft
 • 120 kg felett, utánvéttel: 12.000 Ft
 • 120 kg felett, átutalással: 10.800 Ft
 • 150 kg felett, utánvéttel: 15.000 Ft
 • 150 kg felett, átutalással: 13.500 Ft
 • 180 kg felett, utánvéttel: 18.000 Ft
 • 180 kg felett, átutalással: 16.200 Ft
 • 210 kg felett, utánvéttel: 21.000 Ft
 • 210 kg felett, átutalással: 18.900 Ft
 • 240 kg felett, utánvéttel: 24.000 Ft
 • 240 kg felett, átutalással: 21.600 Ft
 • 270 kg felett, utánvéttel: 27.000 Ft
 • 270 kg felett, átutalással: 24.300 Ft
 • 300 kg felett, utánvéttel: 30.000 Ft
 • 300 kg felett, átutalással: 27.000 Ft
 • 330 kg felett, utánvéttel: 33.000 Ft
 • 330 kg felett, átutalással: 29.700 Ft
 • 360 kg felett, utánvéttel: 36.000 Ft
 • 360 kg felett, átutalással: 32.400 Ft
 • 390 kg felett, utánvéttel: 39.000 Ft
 • 390 kg felett, átutalással: 35.100 Ft
 • 420 kg felett, utánvéttel: 42.000 Ft
 • 420 kg felett, átutalással: 37.800 Ft
 • 450 kg felett, utánvéttel: 45.000 Ft
 • 450 kg felett, átutalással: 40.500 Ft
 • 480 kg felett, utánvéttel: 48.000 Ft
 • 480 kg felett, átutalással: 43.200 Ft
 • 510 kg felett, utánvéttel: 51.000 Ft
 • 510 kg felett, átutalással: 45.900 Ft

A megrendeléssel, szállítással kapcsolatos reklamációk, rendeléstől való elállás

A hibás vagy sérült árut 15 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk. A megrendelő a megrendelt termékek átvételét követő 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól, kivéve, ha a megrendelt és kiszállított áru természete a visszaszolgáltatást nem teszi lehetővé, vagy ha az romlandó. Ebben az esetben cégünk köteles a sérülésmentesen, hiánytalanul, bontatlan csomagolásban visszaszolgáltatott termék(ek) ellenértékét a visszaszolgáltatást követő legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. Az elállási jog gyakorlása miatt felmerült, visszaszállítási költségeket megrendelő viseli.

Fizetési feltételek

A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg. A megrendelt tételeket utánvéttel, vagy átutalással tudja kifizetni.

Fizetés utánvéttel:

A megrendelt termékek árát, valamint a kiszállítás költségét Ön a csomag átvételekor a kézbesítőnek fizeti. 

Vásárlás átutalással

Átutalásos fizetés esetén a megrendelt termék árát, valamint a kiszállítás költéségét Ön a Citovar Kft. Bankszámlájára utalja. 

Jótállás, szavatosság

Az érvényes jogszabályok szerint a termékekre a gyártó által biztosított jótállást vállaljuk.

A gyártó által biztosított jótállás mellett a törvény által biztosított szavatossági jogok is érvényesek. A garanciális ügyintézés a Citovar Kft. Telephelyén történik. A garanciális probléma bejelentése elektronikusan, vagy telefonon történhet. 

Az eladó szavatossági és jótállási felelősségre a következő jogszabályok vonatkoznak:

151/2003 (IX.22.) Korm. rendelet,

49/2003. (VII.30.) GKM rendelet, 

72/20005. (IV.21.) Korm. rendelet.

Garanciális ügyintézés folyamata:

Jutassa el a meghibásodott készüléket a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a garancia lejárati napjáig a Citovar Kft. telephelyére. 2316 Tököl, Dobó Katica u. 52.

Mielőtt a terméket visszaküldené a Citovar Kft. Részére, telefonon vegye fel velünk a kapcsolatot ( +36 20 44 23 004 )

A garanciális termék Citovar Kft. Részére történő visszajuttatásának költsége a vevőt terheli.

A termék megérkezését követően haladéktalanul megkezdjük a szükséges ügyintézést. A javítás vagy csere befejezésekor felvesszük Önnel a kapcsolatot.

A javított vagy hibás készüléket szállítási költség felszámítása nélkül visszaküldjük az Ön részére, vagy átveheti telephelyünkön előre egyeztetett időpontban.

Személyes adatainak védelme

A ügyfeleink személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. A Citovar Kft. a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem szolgáltatja ki, kivéve ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, a megrendelés teljesítésében részt vesz (pl. futárszolgálat). Az alvállalkozók a Citovar Kft. által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A regisztrációkor megadott címen a Citovar Kft. ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról tájékoztathatja, amennyiben ezt a regisztráció alkalmával elfogadták.

Hatályos: 2020.január. 25.