Nyereményjáték szabályzat

Citovar kérdőív nyereményjáték-szabályzat

I.A Szervező

Citovar Kft. (továbbiakban: Szervező) székhelye: 2316 Tököl, Dobó Katica u. 52. cégjegyzékszáma: 13 09 082561

Szervező végzi a “Citovar Kérdőív” elnevezésű nyereményjáték – a továbbiakban: Játék – sorsolását és a résztvevők adatainak feldolgozását.

II. Játékban való részvétel feltételei

A Játékban való részvétel feltétele, hogy a felhasználó ( a továbbaikban: Játékos) a www.citovar.hu/nyeremenyjatek oldalon kitöltse a Citovar Kérdőív elnevezésű kérdőívünket ( a továbbiakban: Kérdőív), ideértve abban valós e-mail cím megadását is, feliratkozik hírlevelübkre, valamint elfogadja a Játék jelen játékszabályzatában foglalt feltételit és hozzájáruljon a megadoX személyes adatainak a Játék céljára való kezeléséhez.

A Játékos a Játékban történő részvétellel úgy nyilatkozik, hogy a jelen játékszabályzatban foglaltakat maradéktalanul ismeri és azokat magára nézve kötelezőként elfogadja.

A Játékban a 18. Életévüket betöltött cselekvőképes felnőttek vehetnek részt, akik magyar állampolgárok vagy bejelentett magyarországi lakcímmel rendelkeznek. Egy Játékos csak egyszer töltheti ki a Kérdőívet és egy nyeremény átvételére jogosult.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező vezető Tisztségviselői, munkavállalói, valamint a lebonyolításban közvetlenül részt vevő személyek és azok közeli hozzátartozói, valamint egyéb hozzátartozói.

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az zekből származó minden költség és felelősség viselése (így többek között: Internet kapcsolat díja, számítógép és szoftveerk megvásárlása, működtetése), valamint felel az általa megadott adatok valódiságáért és helyességéért.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen játékszabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a Játékot – akár annak időtartama alat is – egyoldalúan módosítsa, felfüggessze vagy megszüntesse. Szervező jogosult bármely Játékost a Játékból kizárni, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, vagy bármely módon rosszhiszeműen jár el. A jelen játékszabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi http://www.citovar.hu/nyeremenyjatek oldalon, a Játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak. Szervező kizár minden, a Játékon való részvételből eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos felelősséget.

A jelen játékszabályzatban nem rendezett kérdések tekintetében a Játék felhasználói felületén elhelyezett utasításokat, információkat és interakciós lehetőségeket kell irányadónak tekinteni.

A Játékban történő részvétellel összefüggő vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősséget elhárít, így többek között a regisztráció során megadott adatok hiányosságáért / hibájáért (pl. e-mail cím elírása), illetve valódiságáért Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal semmilyen felelősséget, és minden kártérítési igényt kizárnak a Játékban való részvétellel összefüggésben felmerült esetleges károkkal kapcsolatban. A szervező nem felelős azokért a nyertest vagy harmadik felet érintő esetleges károkért vagy személyi sérülésekért sem, amelyek a nyeremény bármely módon történő felhasználásából adódnak.

III. A Játék menete és időtartama

A sorsoláson történő részvétel érdekében a Játékos a kampány időszakában a www.citovar.hu/nyeremenyjatek weboldalon a Kérdőív kitöltésével, valós e-mail cím megadásával, valamint a Játékban történő részvételre és az ezzel kapcsolatos adatkezelésre vonatkozó szabályzatok elfogadásával regisztrál a Játékra.

A Játék időtartama: 2020. Augusztus 4.- 2020. Szeptember 31.

IV. Nyeremény

A Játékosok között a Szervező az alábbi nyereményt sorsolja ki:
30.000 Ft értékű vásárlási utalvány, mely beváltható a Citovar Kft. termékeire. A nyeremény készpénzre át nem váltható és másra át nem ruházható.


V. Nyertesek kiválasztása / sorsolás

A Játék nyertese a Játék időtartama alatt a Játékra szabályszerűen a www.citovar.hu/nyeremenyjatek oldalon reisztrált Játékosok közül elektronikus sorsoló program igénybevételével kerülnek kisorsolására az alábbi időpontban: 2020. Október 1. 10:00 óra.

A nyeremény nyertesei mellett 2 tartalék nyertes kerül kisorsolásra. A tartalék nyertes a kisorsolásuk sorrendjében lépnek az eredeti nyertes helyébe, ha az eredeti nyertes hibás adatot ad meg, és emiatt a nyeremény részére nem átadható. Amennyiben a nyertes nem veszi át a nyereményt, ezért a Szervező nem vállal felelősséget, és a nyeremény szabadon felhasználható.

VI. Értesítés, nyeremények átvétele

A nyerteseket a Szervező értesíti a Játékra való regisztráció során megadott e-mail címre küldött e- mail útján az eredményhirdetést követően.

Az e-mail cím helyessége és működése, valamint a postafiókra érkező levelek figyelemmel követése és a nyeremény átvétele Játékos felelőssége.

A nyereményt a Szervező e-mail-ben juttatja el a nyerteshez a regisztráció során megadott e-mail címre. A kézbesítést Szervező egy alkalommal kísérli meg az eredményhirdetést követő 30 napon belül. A sikertelen kézbesítés, illetve egyéb okok miatt át nem vett nyereményt a Szervező szabadon felhasználhatja.

VII. Hírlevélre feliratkozás

A Játékosok a Játék során lehetőségük van hírlevélre való feliratkozásra. Amennyiben a Játékos regisztációkor külön checkboxon bejelöli, hogy szeretne hírlevelet kapni, akkor a későbbiekben a Szervező marketing célból hírlevelet küldhet ki a számára.

A hírlevélre történő feliratkozás is feltétele a Játékban való részvételnek. A hírlevélre való feliratkozással kapcsolatos adatvédelmi tájékoztatónkat itt találja: http://www.citovar.hu/adatkezelesi-szabalyok/. A jelen játékszabályzat ezen kérdésben való tájékoztatásra nem terjed ki.

VIII. Személyes adatok kezelése

A Szervező a regisztráció során, a Játék céljaira megadott személyes adatok tekintetében adatkezelőnek minősül ( a továbbiakban úgy is, mint: Adatkezelő)

A Játékosok a Játékkal összefüggő adatkezelés érintettjei.

A jelen játékszabályzat irányadó a Játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelése tekintetében.

Az Adatkezelő általános adatvédelmi tájékoztatója a http://www.citovar.hu/adatkezelesi- szabalyok/.

A. Adatkezelő és adatfeldolgozók elérhetőségei:

Adatkezelő:
Név: Citovar Kft.
Postai cím: 
2316 Tököl, Dobó Katica u. 52.

E-mail cím: info@citovar.hu 

Telefonszám: +36-20-4423-004

AdaMeldolgozó:
Név: 
Citovar Kft.
Postai cím: 2316 Tököl, Dobó KaUca u. 52.

B.A kezelt személyes adatok köre

A Játékba történő regisztráció során a Játékosoknak az alábbi személyes adataikat kell megadniuk:

• név vagy becenév

• email cím,

C. Az adatkezelés célja és időtartama

Az Adatkezelő és az Adatfeldolgozók a megadott személyes adatokat a Játékkal összefüggésben, a Játék lebonyolítási időtartama alatt a Játékosok regisztrációjának nyilvántartása, a sorsolás lebonyolítása, kapcsolattartás (e-mailben vagy írásban) és adminisztráció, valamint a nyeremények átadása céljából kezelik, illetve dolgozzák fel.

A személyes adatok kezelésének időtartama elkülönül (i) azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek, továbbá (ii) a Játék tartaléknyertesei (iii) és nyertesei esetében.

(i) Azon Játékosok esetében, akik nem minősülnek sem nyertesnek, sem tartaléknyertesnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a Játékkal kapcsolatos eredményhirdetés közzétételéig.

A hozzájárulás bármikor visszavonható. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás elői adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetben a Játékos a Játékban a továbbiakban nem jogosult részt venni.

(ii) Azon Játékosok esetében, akik tartaléknyertesnek minősülnek:

Adatkezelő a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat addig kezeli, amíg a Játékos vissza nem vonja a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, de legkésőbb a nyereményeknek a nyertesek részére történő sikeres kézbesítésig. Amennyiben a tartaléknyertes valamely nyertes részére történő sikertelen kézbesítés miatt nyertessé válik, az adatkezelés időtartamára a nyertesekre vonatkozó rendelkezések lesznek irányadóak.

(iii) Azon Játékosok esetében, akik nyertesnek minősülnek:

A nyertesek esetében az adatkezelés főszabály szerint a nyeremények részükre való sikeres kézbesítéséig tart. Bármely okból való sikertelen kézbesítés esetén a nyertesek adatainak kezelése Adatkezelőnek a nyeremény Lebonyolítóhoz történő visszaérkezéséről való tudomásszerzéséig tart.

Amennyiben a nyertesek a Játékra történő regisztráció során hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy az Adatkezelő tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban publikálhassa / nyilvánosságra hozza, és ezen anyagokat a Játékkal kapcsolatban időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül, díjmentesen felhasználja, a vonatkozó adatkezelés a hozzájárulásuk visszavonásáig tart. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás elői adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását követően az Adatkezelő további promóciós anyagokban a nyertes nevét nem jogosult felhasználni.

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a sikeresen kézbesített nyereményekkel kapcsolatban esetlegesen felmerülő jogvitákra tekintettel a nyertesek által megadott adatok közül a nyertes nevét és postai címét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § szerinti elévülési idő végéig, tehát a nyeremények sikeres kézbesítését követő 5 évig kezelje.

Amennyiben a megadott személyes adatokra számviteli szempontból szükség van, akkor a vonatkozó adatok (teljes név és postai cím) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §– aalapján a Játék végét követően 8 év múlva kerülhetnek törlésre.

D. A személyes adatok kezelésének jogalapja és az adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A Játékkal kapcsolatos adatkezelésének jogalapja az Érintett azaz a Játékos hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont], amit a Játékos a Kérdővív elküldésével ad meg.

A Játékosok továbbá nyertességük esetére a regisztráció során hozzájárulhatnak ahhoz is, hogy nevüket az Adatkezelő tömegtájékoztatási médiában és egyéb promóciós és reklámcélokat szolgáló audio, fotó és videó anyagokban publikálhassa / nyilvánosságra hozza, és ezen anyagokat a Játékkal kapcsolatban időbeli, térbeli, mód és mértékbeli korlátozás nélkül, díjmentesen felhasználja. Ezen adatkezelés esetén a jogalap szintén az Érintett, azaz a Játékos, hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

A nyertes esetében az eredményhirdetést követően a nyeremény átadása vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont], valamint a nyeremény átadásával kapcsolatos számviteli jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

A Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes, annak elmaradása esetén azonban a Játékos a Játékban nem vehet részt.

A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a Játékos harmadik személy személyes adatait adja meg, vagy egyébként visszaélésszerűen vesz részt a Játékban.

E. A személyes adatok megismerésére jogosultak köre, adatfeldolgozás

A személyes adatok megismerésére az Adatkezelő, az Adatkezelő alább megjelölt munkatársai, illetve az általa igénybevett Adatfeldolgozók a hatályos jogszabályok szerint jogosultak.

Adatkezelő szervezetén belül a személyes adatok megismerésére(i) az Adatkezelő képviseletét ellátó személyek, (ii) az Adatkezelő marketnggel foglalkozó munkatársai, valamint (iii) – a nyertesek esetében – az Adatkezelő könyveléssel foglalkozó munkatársai jogosultak.

Az adatok feldolgozását az Adatkezelő megbízásából eljáró alábbi adatfeldolgozó végzi:

 • Citovar Kft. (székhely: 2316 Tököl, Dobó Katica u. 52., cégjegyzékszám: 13 09 082561)Ellátott feladat: a Játék lebonyolítása;
 • Citovar Kft. (székhely: 2316 Tököl, Dobó Katica u. 52., cégjegyzékszám: 13 09 082561, mint al-adaetfeldolgozó Ellátott feladat: a nyeremények kézbesítése. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozókat vonjon be az adatkezelésbe, amelyről a jelen játékszabályzat módosításával tájékoztatja a Játékosokat. Az Adatkezelő kifejezett jogszabályi rendelkezés hiányában csak az adott Játékos kifejezett hozzájárulásával adja át harmadik személyeknek a személyes azonosítására alkalmas adatokat.
 • F. Játékos jogai személyes adatai kezelésével kapcsolatban
 • A Játékos, mint érintett (a továbbiakban úgy is, mint: Érintett),a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton, az info@citovar.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.
  Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:
 • arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;
 • az adatkezelés céljairól;
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]
  Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít. [GDPR 16. cikk; helyesbítéshez való jog]. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.
  Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog]. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)
 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatokzárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk;adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)].
  Adatkezelő az Érintett zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adatból elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.
  Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].
  Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a megtagadás indokairól, valamint arról,

hogy az Érintett panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság), és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztrazív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó.

Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adaeelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra. 

G. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Játékosok hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívják, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
Az Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozók részére is előírja.

H. Jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

I. Egyéb rendelkezések

A jelen fejezetben nem szabályozott az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (GDPR), valamint a vonatkozó magyar jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen fejezetet az Érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Tököl, 2020. Augusztus 4.